Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι διήμερες εκδηλώσεις για το Σοστακόβιτς

Με από­λυ­τη επι­τυ­χία, στη γεμά­τη αίθου­σα της ΚΕ στον Περισ­σό, διε­ξή­χθη­σαν οι διή­με­ρες εκδη­λώ­σεις της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, στη μνή­μη του μεγά­λου Σοβιε­τι­κού συν­θέ­τη, Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς, που ήταν τέτοιος ακρι­βώς για­τί εξέ­φρα­σε το πνεύ­μα της μεγά­λης επο­χής του. Μόνο στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση μπο­ρού­σε να αξιο­ποι­η­θεί και να καλ­λιερ­γη­θεί ένα τέτοιο ταλέ­ντο, ελεύ­θε­ρο από τη λογι­κή του κέρ­δους και της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης, που τάχθη­κε στην υπη­ρε­σία του λαού και της οικο­δό­μη­σης της νέας κοι­νω­νί­ας. Και μόνο το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα θα μπο­ρού­σε να σηκώ­σει μια τέτοια εκδή­λω­ση, γεφυ­ρώ­νο­ντας το υπο­τι­θέ­με­νο χάσμα ανά­με­σα στη “βαθιά κουλ­τού­ρα” και τις λαϊ­κές μάζες, που μαθαί­νουν να στρέ­φο­νται σε άλλα, εύκο­λα ακούσματα.

Οι εκδη­λώ­σεις περιε­λάμ­βα­ναν καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα, με παρου­σί­α­ση γνω­στών Συμ­φω­νιών του συν­θέ­τη, ένα ενδια­φέ­ρον ντο­κι­μα­ντέρ για τη ζωή του (που δεν έχει ανέ­βει ακό­μα στο δια­δί­κτυο) και ειση­γη­τι­κές ομι­λί­ες, που επι­χεί­ρη­σαν να ανα­δεί­ξουν κάθε πτυ­χή της προ­σω­πι­κό­τη­τας και της καλ­λι­τε­χνι­κής δου­λειάς του.

Το Σάβ­βα­το, μετά τον χαι­ρε­τι­σμό του Θέμη Γκιώ­νη, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ, η Βαγ­γε­λιώ Πλα­τα­νιά έκα­νε μια εκτε­νή εισή­γη­ση για τη δια­μόρ­φω­ση της μου­σι­κής γλώσ­σας και των αισθη­τι­κών αντι­λή­ψε­ων του Σοστα­κό­βιτς, την ενερ­γό συμ­με­το­χή του στην πολι­τι­κή ζωή της ΕΣΣΔ, την αξία του έργου του και τη συστη­μα­τι­κή δια­στρέ­βλω­σή του από τα αστι­κά ΜΜΕ της Δύσης, που τον παρου­σί­α­ζαν τάχα ως “κατα­πιε­σμέ­νο καλ­λι­τέ­χνη” που ασφυ­κτιού­σε στο σοβιε­τι­κό πλαί­σιο, ενώ δε δίστα­σαν να παρα­χα­ρά­ξουν και τα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τά του.

Ακο­λού­θως παρου­σιά­στη­κε το Κουαρ­τέ­το Νο 8 (Συμπα­ρα­γω­γή της ΕΣΣΔ και της ΓΛΔ), από το Κουαρ­τέ­το Εγχόρ­δων του Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Πατρών, καθώς και κομ­μά­τια από τη μου­σι­κή που έγρα­ψε ο Σοστα­κό­βιτς για κινη­μα­το­γρα­φι­κές παραγωγές.

Την Κυρια­κή, ο Λου­κάς Ανα­στα­σό­που­λος, μέλος του Κ.Σ. της ΚΝΕ, έκα­νε μια μου­σι­κο­λο­γι­κή ανά­λυ­ση για την εξέ­λι­ξη του Σοστα­κό­βιτς μέσα από τις 15 Συμ­φω­νί­ες που συνέ­θε­σε, με ηχη­τι­κά παρα­δείγ­μα­τα και σύντο­μα βίντεο με χαρα­κτη­ρι­στι­κά αποσπάσματα.

Ακο­λού­θως η Παρή Παπα­δο­πού­λου και η Κρι­στίν Τσο­κα­τλιάν παρου­σί­α­σαν το πρώ­το μέρος της 7ης Συμ­φω­νί­ας, που γρά­φτη­κε στη μάχη της φωτιάς, στο πολιορ­κη­μέ­νο από τους ναζί Λένιν­γκραντ, ως “ένα ποί­η­μα για τον αγώ­να μας και τη νίκη που έρχεται”.

Το πρό­γραμ­μα της δεύ­τε­ρης μέρας ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την παι­δι­κή-νεα­νι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα να ερμη­νεύ­ει την 5η Συμ­φω­νία υπό τη διεύ­θυν­ση της Νίνας Πατρικίδου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο