Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητική κίνηση της ΕΛ.ΑΣ: Υποβολή δικογραφίας σε βάρος στελεχών του ΚΚΕ για παρεμπόδιση ΝΑΤΟϊκής στρατιωτικής φάλαγγας

Την ώρα που ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας και το μισό σχε­δόν υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρί­σκε­ται στις ΗΠΑ προ­κει­μέ­νου να κατα­θέ­σει τα… δια­πι­στευ­τή­ρια του στην κυβέρ­νη­ση Τραμπ και το ΝΑΤΟ, η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε μια προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια, υπο­βάλ­λο­ντας δικο­γρα­φία στην εισαγ­γε­λία σε βάρος μελών και στε­λε­χών του ΚΚΕ που συμ­με­τεί­χαν στην παρε­μπό­δι­ση διέ­λευ­σης ΝΑΤΟϊ­κής στρα­τιω­τι­κής φάλαγ­γας στην Κοζά­νη τον περα­σμέ­νο Ιούνη. 

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την υπο­βο­λή δικο­γρα­φί­ας σε βάρος στε­λε­χών του ΚΚΕ για την παρε­μπό­δι­ση διέ­λευ­σης ΝΑΤΟϊ­κής στρα­τιω­τι­κής φάλαγ­γας στη Κοζά­νη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει στον ελλη­νι­κό λαό την προ­κλη­τι­κή και απα­ρά­δε­κτη κίνη­ση της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας να υπο­βάλ­λει δικο­γρα­φία στην εισαγ­γε­λία σε βάρος μελών και στε­λε­χών του ΚΚΕ, μετα­ξύ των οποί­ων και ο βου­λευ­τής Σάκης Βαρ­δα­λής και ο ευρω­βου­λευ­τής Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, για τη συμ­με­το­χή σε αντι­ΝΑ­ΤΟϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση στην Κοζά­νη τον Ιού­νη του 2017.

Το “παρά­νο­μο” για το οποίο διώ­κο­νται τα μέλη και τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ είναι ο καθ’ όλα δίκαιος αγώ­νας ώστε να μην γίνε­ται η Ελλά­δα πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο του ΝΑΤΟ. Συγκε­κρι­μέ­να, τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ διώ­κο­νται επει­δή πρω­το­στά­τη­σαν στο να μπει φραγ­μός στη διέ­λευ­ση μέσω Ελλά­δας ΝΑΤΟϊ­κής στρα­τιω­τι­κής φάλαγ­γας από την Αλβα­νία προς τη Ρου­μα­νία για τη συμ­με­το­χή στη ΝΑΤΟϊ­κή άσκη­ση NobleJump. Η κυβέρ­νη­ση, με το κλί­μα νομι­μο­φρο­σύ­νης προς το ΝΑΤΟ που καλ­λιερ­γεί, έχει μεγά­λες ευθύ­νες για αυτή την εξέ­λι­ξη. Φαί­νε­ται ότι το ταξί­δι του πρω­θυ­πουρ­γού στις ΗΠΑ, με τις δεσμεύ­σεις που ανα­λαμ­βά­νει, φέρ­νει ήδη αποτελέσματα.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να κατα­δι­κά­σουν την απα­ρά­δε­κτη αυτή ενέρ­γεια και να αντι­πα­λέ­ψουν την εμπλο­κή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στην περιοχή».

Πηγή: 902.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο