Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικός ο Χένρι Κίσινγκερ: «Πειρασμός» ένα προληπτικό πυρηνικό χτύπημα ενάντια στη Βόρεια Κορέα!

Ως «ισχυ­ρό πει­ρα­σμό» βλέ­πει την πιθα­νό­τη­τα ενός προ­λη­πτι­κού πυρη­νι­κού χτυ­πή­μα­τος των ΗΠΑ ενά­ντια στη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κορέ­ας ο γνω­στός και μη εξαι­ρε­τέ­ος Χέν­ρι Κίσιν­γκερ. Μιλώ­ντας πριν λίγες ημέ­ρες ενώ­πιον της Επι­τρο­πής Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Γερου­σί­ας, ο τέως υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ και πάλαι ποτέ σύμ­βου­λος ασφα­λεί­ας του προ­έ­δρου Νίξον, χαρα­κτή­ρι­σε τη Βόρεια Κορέα ως την πιο άμε­ση απει­λή για τη διε­θνή ασφά­λεια, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι η απο­πυ­ρη­νι­κο­ποί­η­ση του οπλο­στα­σί­ου της Πιον­γιάνγκ πρέ­πει να απο­τε­λεί βασι­κό στό­χο της αμε­ρι­κα­νι­κής εξω­τε­ρι­κής πολιτικής. 

Οι δηλώ­σεις Κίσιν­γκερ συνέ­πε­σαν χρο­νι­κά με την καταγ­γε­λία της βορειο­κο­ρε­ά­τι­κης κυβέρ­νη­σης ότι οι ΗΠΑ οδη­γούν την ανθρω­πό­τη­τα προς μια «πυρη­νι­κή σύρ­ρα­ξη», κατα­θέ­το­ντας μάλι­στα σχε­τι­κή έκθε­ση στον Οργα­νι­σμό Ηνω­μέ­νων Εθνών. Στό­χος της κυβέρ­νη­σης Τραμπ, σημειώ­νει σε επι­στο­λή του προς το γενι­κό γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ ο υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κορέ­ας, «είναι να προ­κα­λέ­σει πυρη­νι­κό πόλε­μο, κάτι που θα υπο­νο­μεύ­σει τη βελ­τί­ω­ση των σχέ­σε­ων μετα­ξύ Βόρειας και Νότιας Κορέ­ας και την προ­σπά­θεια να πέσουν οι τόνοι της έντα­σης μετα­ξύ των δύο χωρών». 

Από την πλευ­ρά της, η κυβέρ­νη­ση Τράμπ έχει αφή­σει να εννοη­θεί ότι η Βόρεια Κορέα θα περά­σει τη λεγό­με­νη «κόκ­κι­νη γραμ­μή», εάν δημιουρ­γή­σει πυρη­νι­κή δυνα­τό­τη­τα στο πρό­γραμ­μα διη­πει­ρω­τι­κών πυραύ­λων. Κάτι που ορι­σμέ­νοι αξιω­μα­τού­χοι και στρα­τιω­τι­κοί ανα­λυ­τές υπο­στη­ρί­ζουν ότι η Βόρεια Κορέα το έχει ήδη επι­τύ­χει αυτό ή του­λά­χι­στον βρί­σκε­ται πολύ κοντά στην τοπο­θέ­τη­ση πυρη­νι­κών κεφα­λών στους πυραύ­λους της.

Απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι παρα­μέ­νει αμε­τα­νό­η­τος πολε­μο­κά­πη­λος, ακό­μη και στα 94 του χρό­νια ο- υπεύ­θυ­νος για σωρεία ιμπε­ρια­λι­στι­κών εγκλη­μά­των πολέ­μου- Χέν­ρι Κίσιν­γκερ τάχθη­κε είτε υπέρ μιας προ­λη­πτι­κής επί­θε­σης της Ουά­σινγ­κτον με πυρη­νι­κά όπλα, είτε της περαι­τέ­ρω σκλή­ρυν­σης των διε­θνών κυρώ­σε­ων κατά της Βόρειας Κορέ­ας. Πέραν, πάντως, της Πιον­γιάνγκ, ο γηραιός αμε­ρι­κα­νός διπλω­μά­της ανα­φέρ­θη­κε στον «κινε­ζι­κό αυταρ­χι­σμό» αλλά και την- φημο­λο­γού­με­νη- ρωσι­κή «ανά­μει­ξη» στην εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ και ευρω­παϊ­κών κρα­τά­νω ως παρά­γο­ντες απει­λής για τη διε­θνή ασφάλεια. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο