Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Spiegel: «Ο Ερντογάν βάζει τις φωνές και ο Τσίπρας πάει πάσο»

Ένα ιδιαί­τε­ρα επι­κρι­τι­κό άρθρο για την κυβέρ­νη­ση και τον έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γό ειδι­κό­τε­ρα με αφορ­μή την υπό­θε­ση των οκτώ Τούρ­κων στρα­τιω­τι­κών δημο­σιεύ­ει στην ιστο­σε­λί­δα του το γερ­μα­νι­κό περιο­δι­κό Spiegel.

«Όταν η εύνοια του Ερντο­γάν είναι πιο σημα­ντι­κή από τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα» είναι ο τίτλος ιδιαί­τε­ρα καυ­στι­κού για τον Αλέ­ξη Τσί­πρα και την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση εν γένει άρθρου του Spiegelμε αφορ­μή την υπό­θε­ση των «8». Όπως σημειώ­νει το γερ­μα­νι­κό περιο­δι­κό: «Με όλα τα μέσα η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να αρνη­θεί σε τούρ­κους στρα­τιω­τι­κούς την παρο­χή ασύ­λου. Προ­φα­νώς πρέ­πει να θυσια­στούν τα δικαιώ­μα­τά τους για να κατευ­να­στεί ο Ερντογάν».

Επί της ουσί­ας το εκτε­νέ­στα­το άρθρο υπο­στη­ρί­ζει ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπο­τάσ­σε­ται στις επι­τα­γές της Άγκυ­ρας: «Ο Ερντο­γάν βάζει τις φωνές και ο Τσί­πρας πάει πάσο», γρά­φει χαρα­κτη­ρι­στι­κά το γερ­μα­νι­κό περιο­δι­κό, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι η Άγκυ­ρα έχει ζητή­σει επα­νει­λημ­μέ­νως την έκδο­ση των στρα­τιω­τι­κών με την κατη­γο­ρία ότι είναι προ­δό­τες και πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες. «Η Ελλά­δα δια­βε­βαί­ω­σε την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση ότι θα συνερ­γα­στεί μαζί της στην υπό­θε­ση. Η Αθή­να χρειά­ζε­ται την Άγκυ­ρα ως αξιό­πι­στο εταί­ρο, κυρί­ως δεδο­μέ­νης της προ­σφυ­γι­κής κρί­σης και της προ­σπά­θειας να δια­τη­ρη­θεί στο Αιγαίο η ηρε­μία. Ο έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός έχει δια­μη­νύ­σει ότι Τούρ­κοι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες δεν είναι ευπρόσ­δε­κτοι στη χώρα του. Πλέ­ον όμως, και με δεδο­μέ­νη την καταρ­χήν αναί­ρε­ση της από­φα­σης για το άσυ­λο, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση φαί­νε­ται να εξα­ντλεί όλες τις νομι­κές της δυνα­τό­τη­τες προ­κει­μέ­νου να τους αρθεί το δικαί­ω­μα παραμονής».

Η Αθήνα υιοθετεί τα τουρκικά επιχειρήματα

Σύμ­φω­να με το Spiegel η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση φαί­νε­ται ακό­μη και να υιο­θε­τεί τα επι­χει­ρή­μα­τα των τουρ­κι­κών αρχών κατά των «8». Στη σχε­τι­κή αίτη­ση για την ακύ­ρω­ση του ασύ­λου επα­να­λαμ­βά­νε­ται η κατη­γο­ρία της Άγκυ­ρας ότι πρό­κει­ται για πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες ενώ υπάρ­χει παρα­πο­μπή και στις υπο­τι­θέ­με­νες απο­δεί­ξεις τις οποί­ες έχει κρί­νει ήδη ως ανε­παρ­κείς ο Άρειος Πάγος. «Έχου­με ισχυ­ρές ενδεί­ξεις ότι πρό­κει­ται για πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες», είπε το βρά­δυ της Τρί­της σε τηλε­ο­πτι­κή του συνέ­ντευ­ξη ο αρμό­διος για τη Μετα­να­στευ­τι­κή Πολι­τι­κή υπουρ­γός Γιάν­νης Μου­ζά­λας. Ξαφ­νι­κά, επι­ση­μαί­νει το Spiegel, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση θέλει να πιστέ­ψει ακό­μη και τις υπο­σχέ­σεις του Ερντο­γάν ότι οι στρα­τιω­τι­κοί θα τύχουν δίκαι­ης δίκης στην Τουρ­κία, και αυτό παρό­τι η ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη έχει κατα­λή­ξει ήδη στο αντί­θε­το συμπέρασμα.

Η υπό­θε­ση έχει προ­κα­λέ­σει την κατα­κραυ­γή του δικη­γο­ρι­κού κόσμου, οργα­νώ­σε­ων αρω­γής, δια­νο­ού­με­νων αλλά και της αντι­πο­λί­τευ­σης στην Ελλά­δα, γρά­φει το Spiegel, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «οι δικη­γό­ροι των στρα­τιω­τι­κών εκφρά­ζουν φόβους ότι θυσιά­ζο­νται τα δικαιώ­μα­τα των Τούρ­κων για να μετρια­στεί η οργή του Ερντο­γάν. ‘Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση υφί­στα­ται μόμπινγκ από την Άγκυ­ρα’, ανα­φέ­ρει στο Spiegel Online ο Όμη­ρος Ζέλιος, ένας εκ των δικη­γό­ρων των “8”». Κατά την ανά­γνω­ση του Θάνου Ντό­κου από το ΕΛΙΑΜΕΠ, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί με μια αδέ­ξια αντί­δρα­ση να διορ­θώ­σει ένα λάθος με ένα και­νού­ριο λάθος. «Εάν η κυβέρ­νη­ση ανη­συ­χεί τόσο πολύ για τις συνέ­πειες στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και την προ­σφυ­γι­κή κρί­ση, τότε θα μπο­ρού­σε να στεί­λει τους “8” πίσω στην Τουρ­κία αμέ­σως μετά την άφι­ξή τους στην Ελλά­δα και μάλι­στα μακριά από τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας». Άλλοι υπο­στη­ρί­ζουν ότι ο Τσί­πρας ενερ­γεί με αυτό τον τρό­πο μόνο και μόνο για να πει στο τέλος στον Ερντο­γάν ότι έκα­νε ό,τι μπο­ρού­σε στο πλαί­σιο της διά­κρι­σης των εξου­σιών. «Το παρελ­θόν όμως έχει δεί­ξει ότι ο Ερντο­γάν δεν συμ­βι­βά­ζε­ται με το επι­χεί­ρη­μα της ανε­ξάρ­τη­της Δικαιο­σύ­νης», σχο­λιά­ζει το Spiegel.

Deutsche Welle / Κώστας Συμεωνίδης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο