Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Studio: Σήμερα η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Από τη γη στον ουρανό» παρουσία του Ματσόγλου

Σήμε­ρα, Τετάρ­τη 18 Σεπτέμ­βρη, στις 19.30, στον κινη­μα­το­γρά­φο «Studio» (Σπάρ­της και Σταυ­ρο­πού­λου 33, πλα­τεία Αμε­ρι­κής), σε μια ενδια­φέ­ρου­σα εκδή­λω­ση, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα του τουρ­κι­κού ντο­κι­μα­ντέρ «Από τη γη στον ουρα­νό». Ενα ντο­κι­μα­ντέρ από την Ανατολία…

Στην εκδή­λω­ση θα δώσουν το «παρών» δημιουρ­γοί του ντο­κι­μα­ντέρ, καθώς και αντι­προ­σω­πεία από το Ντερ­σίμ, πόλη της κεντρο­α­να­το­λι­κής Τουρ­κί­ας, με επι­κε­φα­λής τον αγω­νι­στή δήμαρ­χο της πόλης Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου, συνερ­γα­ζό­με­νο με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρκίας.

Η προ­βο­λή του ντο­κι­μα­ντέρ θα πλαι­σιω­θεί με καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα. Η εκδή­λω­ση θα ανοί­ξει με τη Χορω­δία του Πάντειου Πανε­πι­στή­μιου να ερμη­νεύ­ει τον Υμνο της Διε­θνούς και στις δύο γλώσ­σες, Ελλη­νι­κά και Τούρ­κι­κα. Στη συνέ­χεια, Ελλη­νες, Τούρ­κοι και Κούρ­δοι καλ­λι­τέ­χνες ερμη­νεύ­ουν τρα­γού­δια της πατρί­δας τους, τρα­γού­δια φιλί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης. Ακό­μα, στον κινη­μα­το­γρά­φο θα υπάρ­χουν έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του καλ­λι­τέ­χνη Για­σάρ Ντε­μίρ καθώς και έκθε­ση φωτογραφίας.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες — κρα­τή­σεις στα τηλέ­φω­να 210 8640054 και 210 8220008.

Το ντο­κι­μα­ντέρ θα συνε­χί­σει να προ­βάλ­λε­ται από την Πέμ­πτη 19 Σεπτέμ­βρη στους κινη­μα­το­γρά­φους «Studio» και «Μικρό­κο­σμος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο