Περιήγηση: Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

Πολιτική
Διαρροή emails: Στον γ.γ. του ΥΠΕΣ και τον γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ ρίχνει τις ευθύνες το Μαξίμου

Παραι­τή­θη­κε από τη θέση του γενι­κού γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών υπέ­βα­λε ο Μιχά­λης Σταυ­ρια­νου­δά­κης σχε­τι­κά με το ζήτη­μα της διαρροής…

Πολιτική
Αποσύρει την υποψηφιότητά της από τις ευρωεκλογές, μετά τις αντιδράσεις για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκλογέων του εξωτερικού

Απο­σύ­ρει την υπο­ψη­φιό­τη­τά της από τις ευρω­ε­κλο­γές η Άννα Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ, μετά τις αντι­δρά­σεις που εκδη­λώ­θη­καν με τις ηλε­κτρο­νι­κές διευθύνσεις…

Πολιτική
Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την «απόσυρση» της Μ. Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Η «από­συρ­ση» της Μ. Αση­μα­κο­πού­λου συνι­στά έμμε­ση παρα­δο­χή της ενο­χής για τη διαρ­ροή στοι­χεί­ων των εκλο­γέ­ων Σε σχό­λιό του…

Πολιτική
Έβαλαν «χέρι» στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκλογέων του εξωτερικού! — Διάτρητη η επιστολική ψήφος

Τις ηλε­κτρο­νι­κές διευ­θύν­σεις από­δη­μων Ελλή­νων ανά την υφή­λιο έβα­λε στο χέρι η ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ Αννα Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, προ­κει­μέ­νου να…

Επικαιρότητα
Θεσπρωτία: Σαμαράς και Ασημακοπούλου σε αντικομμουνιστική εκδήλωση με τον διαβόητο Γκατζογιάννη

Την νέα από­πει­ρα προ­κλη­τι­κής και αντι­στό­ρη­της εξί­σω­σης κομ­μου­νι­σμού και φασι­μού, διαν­θι­σμέ­νη με μπό­λι­κο αντι­κομ­μου­νι­σμό, απο τον δια­βό­η­το Νίκο Γκα­τζο­γιάν­νη, καταγγέλλει…