Περιήγηση: Άτμισμα

Προτεινόμενο
Πνευμονολογική Εταιρεία: Καθόλου ασφαλές το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Προ­βλη­μα­τι­κή και παρα­πλα­νη­τι­κή είναι η σύγκρι­ση ότι οι ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές παρο­χής νικο­τί­νης (ατμο­ποι­η­τές και ηλε­κτρο­νι­κά τσι­γά­ρα) είναι ασφα­λέ­στε­ρες από τα…