Περιήγηση: Έγκλημα στα Τέμπη

Κοινωνία
Έγκλημα στα Τέμπη: Νέα ερωτήματα από την επικαιροποιημένη έκθεση των πραγματογνωμόνων

Νέα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη έκθε­ση 75 σελί­δων κατέ­θε­σαν στον εφέ­τη — ειδι­κό ανα­κρι­τή που χει­ρί­ζε­ται την υπό­θε­ση οι τεχνι­κοί σύμ­βου­λοι τους οποίους…

Κοινωνία
Μ. Καρυστιανού: «Κάθε φορά λέω ότι πρέπει να παίρνω ένα ηρεμιστικό πριν ακούσω τον κ. Μητσοτάκη να μιλάει για τα Τέμπη»

Στην από­πει­ρα συγκά­λυ­ψης του εγκλή­μα­τος των Τεμπών αλλά και στις προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού κατά τη συνέ­ντευ­ξή του στον ΣΚΑΪ…

Κοινωνία
Τέμπη — Μηνυτήρια αναφορά: Διαγραφή 11 λεπτών στη συνομιλία σταθμάρχη με τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας

Μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά κατέ­θε­σε ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας του αδι­κο­χα­μέ­νου μηχα­νο­δη­γού της επι­βα­τι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας στο έγκλη­μα των Τεμπών. Η μηνυ­τή­ρια αναφορά…

Ατέχνως
Ν. Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα συσκότισης για Τέμπη, διαρροή προσωπικών δεδομένων και διάρρηξη στο ΥΠΕΣ

Για κλί­μα συσκό­τι­σης έκα­νε λόγο ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας στο Mega, το πρωί της Δευ­τέ­ρας, σχε­τι­κά, τόσο…

Εκδηλώσεις
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.): Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στα εγκληματικό σιδηροδρομικό 🎥 δυστύχημα των Τεμπών

https://youtu.be/2xgsJquqEiI Δελ­τίο Τύπου Στις 28 Φεβρουα­ρί­ου 2023 η επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία Intercity 62 της Hellenic Train, που εκτε­λού­σε την δια­δρο­μή Αθήνα…

Κοινωνία
Συγγενής θυμάτων Τεμπών: Βρέθηκε «ανθρώπινο υλικό» στο οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα χώματα

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ο «χει­ρό­τε­ρος φόβος» των συγ­γε­νών των θυμά­των από την τρα­γω­δία στα Τέμπη… Των συγ­γε­νών που καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση για…