Περιήγηση: Ακρίβεια

Πολιτική
Κι άλλες «ασπιρίνες» για την ακρίβεια από τον Κυρ. Μητσοτάκη που επιβεβαιώνουν ότι ο λαός θα συνεχίσει να στενάζει

Ανα­κοι­νώ­σεις για νέα μέτρα «ασπι­ρί­νες» για την ακρί­βεια σε ορι­σμέ­να είδη έκα­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, επι­βε­βαιώ­νο­ντας αφε­νός την αναποτελεσματικότητα…

Εκδηλώσεις
Καμία αναμονή! Όλοι στα μεγάλα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων στις 15-Δεκ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 10άδες άλλες πόλεις

Αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντά­ξεις Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα βασι­κά αγα­θά και των ειδι­κών φόρων στην Ενέρ­γεια Αφο­ρο­λό­γη­το όριο…