Περιήγηση: Αστροφυσική

Επιστήμη
Εκδήλωση στο ΕΚΠΑ για τις σύγχρονες εξελίξεις στην Αστροφυσική και την Κοσμολογία

Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση για τις σύγ­χρο­νες εξε­λί­ξεις της Αστρο­φυ­σι­κής και της Κοσμο­λο­γί­ας, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» τη Δευ­τέ­ρα 15/4, στις 15.00, στο…