Περιήγηση: Αστυνομία ανέργων

Απόψεις
Αυταρχική γραφειοκρατία, αποτελεσματική διοίκηση: για την “αστυνομία ανέργων”

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Καθώς επί­κει­ται άμε­σα η εφαρ­μο­γή του νόμου «Δου­λειές…