Περιήγηση: Αυξήσεις ρεύματος

Πολιτική
«Γονατίζουν» τα Λαϊκά Νοικοκυριά από τις αυξήσεις στο ρεύμα και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά

Πλη­ρώ­νουν «χρυ­σά­φι» την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια, για να γλε­ντά­νε τα κέρ­δη τους μια χού­φτα μονο­πώ­λια Δια­λύ­ουν τους οικο­γε­νεια­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς οι αυξήσεις…