Περιήγηση: Βάνια Τλούπα

Φωτογραφία
Τάκης Τλούπας: «Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έβλεπα πράγματα που δεν έβλεπαν οι άλλοι…»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // «Η φωτο­γρα­φία αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται. Η ίδια η φωτο­γρα­φία ορί­ζει την τέχνη της. Εγώ ανα­ζη­τώ εκεί­νο που υπάρ­χει μέσα…