Περιήγηση: Βάσεις ΕΠΑΛ

Παιδεία
Βάσεις 2019: Αναλυτικά οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι αυξομειώσεις

Βάσεις 2019: Ανοι­ξε η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, μέσω της οποί­ας οι υπο­ψή­φιοι των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων 2019 για την εισαγωγή…

Επικαιρότητα
Βάσεις 2019: Άνοιξε η πλατφόρμα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων — Πώς θα δείτε τις βάσεις

Βάσεις 2019: Άνοι­ξε λίγο μετά τις 10:00, η πλατ­φόρ­μα με τα απο­τε­λέ­σμα­τα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων έτους 2019 για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση,…