Περιήγηση: Βαρυμόμπη

Κοινωνία
Τεράστια είναι η καταστροφή σε περιουσίες και καμένο δάσος — Πρωθυπουργός και υπουργοί αλληλοσυγχαίρονται…

Τερά­στια είναι η κατα­στρο­φή σε περιου­σί­ες και καμέ­νο δάσος, που έχει προ­κα­λέ­σει η πυρ­κα­γιά στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Βαρυ­μπό­μπης, ενώ…