Περιήγηση: Βασίλης Αυλωνίτης

Θέατρο
Βασίλης Αυλωνίτης ο μέγας

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Ανά­με­σα στις γενιές αξιό­λο­γων ηθο­ποιών που γέν­νη­σε αυτός ο τόπος κάποιοι ξεχώ­ρι­σαν. Ο Βασί­λης Αυλω­νί­της είναι αναμφισβήτητα…