Περιήγηση: Βασίλης Βλασίδης

Εικαστικές Τέχνες
Βασίλης Βλασίδης, αθόρυβος αυτοδίδακτος — «Αντρώθηκε» ως ζωγράφος στους τόπους του μαρτυρίου

Ο Βασί­λης Βλα­σί­δης, αθό­ρυ­βος αυτο­δί­δα­κτος εικα­στι­κός δημιουρ­γός, που με συνέ­πεια υπη­ρέ­τη­σε τη ζωγρα­φι­κή και αγω­νί­στη­κε με όλες του τις δυνάμεις,…