Περιήγηση: Βασίλης Κωστόπουλος

Επικαιρότητα
Την παραίτηση Κωστόπουλου και Θαλασσινού από την ΕΡΤ ζήτησε ο Λ Κρέτσος

Τις παραι­τή­σεις του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου της ΕΡΤ Βασί­λη Κωστό­που­λου, όσο και του ανα­πλη­ρω­τή διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου Γιώρ­γου Θαλασ­σι­νού, ζήτη­σε ο υφυπουργός…

Κοινωνία
Παραίτηση Ν. Μιχαλίτση με δριμύ κατηγορώ στη διοίκηση της ΕΡΤ

Παραί­τη­ση με δρι­μύ κατη­γο­ρώ στη διοί­κη­ση και στον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο κ. Κωστό­που­λο, υπέ­βα­λε ο Νίκος Μιχα­λί­τσης,  γενι­κός διευ­θυ­ντής Τεχνο­λο­γί­ας της ΕΡΤ. Ο…