Περιήγηση: Βαυαροκρατία

Πολιτική
Πρωτοφανής προκλητική και προσβλητική δήλωση του Χορστ Ζεεχόφερ που θέλει συνέχεια της Βαυαροκρατίας

Σε μια πρω­το­φα­νή προ­κλη­τι­κή και προ­σβλη­τι­κή για τους Έλλη­νες και τη νεό­τε­ρη ιστο­ρία μας δήλω­ση προ­έ­βη ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών και…