Περιήγηση: Βιολογία

Επιστήμη
Δημιουργήθηκε υβριδικός εγκέφαλος αρουραίου με λειτουργικούς ανθρώπινους νευρώνες

Τα αυτο­ορ­γα­νω­μέ­να νευ­ρι­κά οργα­νοει­δή (Self-organizing neural organoids) αντι­προ­σω­πεύ­ουν μια πολ­λά υπο­σχό­με­νη πλατ­φόρ­μα in vitro με την οποία μοντε­λο­ποιεί­ται η ανθρώπινη…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022: Θέματα και απαντήσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Πανελ­λή­νιες 2022: Σε Αρχαία Ελλη­νι­κά, Μαθη­μα­τι­κά και Βιο­λο­γία εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι από­φοι­τοι των ΓΕΛ στο πλαί­σιο των Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται σήμερα οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2022: Συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις με τους απο­φοί­τους των ΓΕΛ να εξε­τά­ζο­νται στα Αρχαία Ελλη­νι­κά, Μαθη­μα­τι­κά και Βιολογία.…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: «Βατά» τα θέματα στα Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία — Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2021 Θέμα­τα:   Σε γενι­κές γραμ­μές «βατά» χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από τους καθη­γη­τές του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, οι οποί­οι σχο­λί­α­σαν για…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2021: Οι απαντήσεις στη Βιολογία

lyseis_thema_a_bΠανελλήνιες 2021 — Απα­ντή­σεις Βιο­λο­γία: Στη Βιο­λο­γία εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι μαθη­τές της Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Υγεί­ας. Τα θέμα­τα: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Τα θέματα σε Αρχαία, μαθηματικά και βιολογία

Πανελ­λή­νιες 2021 — Θέμα­τα : Με εξέ­τα­ση στο μάθη­μα αυξη­μέ­νης βαρύ­τη­τας για όλους τους προ­σα­να­το­λι­σμούς συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις: Μαθη­μα­τι­κά για…

Επικαιρότητα
Πανελλαδικές 2021: Εξέταση σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία για τους μαθητές των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται στα Αρχαία Ελλη­νι­κά (Ομά­δα…