Περιήγηση: Βιολογικά όπλα

Διεθνή
Όχι στην ανάπτυξη και η διάδοση βιολογικών όπλων: Κοινή Ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Με πρω­το­βου­λία του Ενο­ποι­η­μέ­νου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γεωρ­γί­ας (ΕΚΚΓ) και του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακ­στάν (ΣΚΣ), κομ­μά­των δύο χωρών στις οποί­ες οι…

Διεθνή
Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν βιολογικά και τοξικά δολοφονικά όπλα σε 30 εργαστήρια ανα τον κόσμο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // (Το κέντρο ερευ­νών Richard G. Lugar, στην φωτο­γρα­φία του Σπούτ­νικ, βρί­σκε­ται κοντά στην γεωρ­για­νή πρω­τεύ­ου­σα Τιφλί­δα, και…