Περιήγηση: Βραχογραφία

Επικαιρότητα
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ: Ανακαλύφθηκε βραχογραφία ηλικίας 43.900 ετών, με την αρχαιότερη σκηνή κυνηγιού στον κόσμο

Μία βρα­χο­γρα­φία ηλι­κί­ας του­λά­χι­στον 43.900 ετών, που απο­τε­λεί την αρχαιό­τε­ρη σκη­νή κυνη­γιού στον κόσμο, ανα­κα­λύ­φθη­κε σε σπή­λαιο της Ινδο­νη­σί­ας από…