Περιήγηση: Γαλάζια Πατρίδα

Επικαιρότητα
Τουρκία: Προαναγγέλλει νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Νέες γεω­τρή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο ξεκι­νά η Τουρ­κία, συνε­χί­ζο­ντας την κλι­μά­κω­ση της έντα­σης, στον από­η­χο της συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας-Αιγύ­πτου για τον…

Ανακοινώσεις
Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ συμμετέχει σε τουρκική αποβατική άσκηση με σενάριο κατάληψης νησιού!!!

Μετά την συμ­με­το­χή αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σε τουρ­κι­κή άσκη­ση που περιεί­χε σενά­ριο κατά­λη­ψης νησιού («Γαλά­ζια Πατρί­δα»), αυτών δηλα­δή που τα αστι­κά κόμματα…

Επικαιρότητα
Τουρκία: Υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε η στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα 2022»!

Απο­κα­λυ­πτι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» Τόσο… «εγγυ­η­τές απέ­να­ντι στον ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό» είναι οι Αμε­ρι­κα­νοί και το ΝΑΤΟ Με σενά­ρια που «βάλ­λουν» ευθέως…

Πολιτική
«Ψήνονται» εξελίξεις

Η στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση «Γαλά­ζια Πατρί­δα», που ξεκί­νη­σε χτες, στό­χο έχει να υπο­γραμ­μί­σει τις τουρ­κι­κές διεκ­δι­κή­σεις κυρί­ως στην περιο­χή της Ανατ.…