Περιήγηση: ΓΓ ΚΕ ΚΚΕ

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ Τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων… εγγυητές της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων!

Την προ­κλη­τι­κή προ­σπά­θεια να εμφα­νί­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων που συγκρού­ο­νται για τον ενερ­γεια­κό πλού­το της περιο­χής, όπως και τα…