Περιήγηση: Γιγαντοπανό

Επικαιρότητα
Γιγαντοπανό στον Περισσό: «Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο — Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας»

Γιγα­ντο­πα­νό ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν αναρ­τή­θη­κε στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον…

Πολιτική
Powell Killer Go Home

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Μην ξεχνάς! Στη Νατζάφ σφά­ζουν αμά­χους. Στην Παλαι­στί­νη κτί­ζουν τεί­χος. Powell Killer Go Home». Ήταν Αύγου­στος του…

Επικαιρότητα
Κλείστε το κολαστήριο της Μόριας — Γιγαντοπανό του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη

Γιγα­ντο­πα­νό που γρά­φει «Κλεί­στε το κολα­στή­ριο της Μόριας. Απε­γκλω­βι­σμός προ­σφύ­γων-μετα­να­στών. Να ταξι­δέ­ψουν στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους» ανάρ­τη­σε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του στο…