Περιήγηση: Γρηγόρης Λαμπράκης (εγγονός)

Επικαιρότητα
Γιός και εγγονός Γρηγόρη Λαμπράκη στηρίζουν το ΚΚΕ: «Oπως πάντα θα ψηφίσουμε με περηφάνια το Κόμμα μας»

Κοι­νή δήλω­ση του Γιώρ­γου Λαμπρά­κη, συντα­ξιού­χου ΟΤΑ και αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ, και του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, καθη­γη­τή Φυσι­κής Αγω­γής, προ­πο­νη­τή μπάσκετ.…