Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη _ΦΩΤΟ

 

Κατά­με­στη ήταν η αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δημαρ­χεί­ου Χαϊ­δα­ρί­ου, στην εκδή­λω­ση τιμής για τα 60 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη που διορ­γά­νω­σε η ΕΕΔΥΕ.

Το άνοιγ­μα της εκδή­λω­σης εκ μέρους του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΕΔΥΕ έκα­νε ο Μιχά­λης Σελέ­κος, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΕΕΔΥΕ και νέος δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» που ενη­μέ­ρω­σε για τη σύνο­δο του ΕΣ για τις επι­κίν­δυ­νες διε­θνείς εξε­λί­ξεις και τον προ­γραμ­μα­τι­σμό δρά­σης της Επι­τρο­πής. Ανα­φέρ­θη­κε στις εξε­λί­ξεις τόσο με την έντα­ση των διε­θνών ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών όσο και για τον αγώ­να του λαού της Παλαι­στί­νης για να ζει σε μια ελεύ­θε­ρη και ανε­ξάρ­τη­τη χώρα που έχει γεν­νή­σει ένα τερά­στιο κύμα διε­θνούς αλλη­λεγ­γύ­ης η οποία εκφρά­ζε­ται και στη χώρα μας μέσω των τοπι­κών επι­τρο­πών ειρή­νης, των σωμα­τεί­ων και άλλων φορέ­ων η οποία χρειά­ζε­ται να ενταθεί.

Τόνι­σε ότι αγώ­να με τέτοιο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό- διε­θνι­στι­κό περιε­χό­με­νο έκα­νε και ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης, ο οποί­ος μετα­ξύ άλλων υπήρ­ξε πρω­το­πό­ρος για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της πρώ­της πορεί­ας ειρή­νης μέσα σε δύσκο­λες συν­θή­κες. Για αυτό τα όργα­να του αστι­κού κρά­τους και παρα­κρά­τους τον έβα­λαν στο στό­χα­στρο και τον δολοφόνησαν.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­κε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε ο Άκελ Τακάζ πρό­ε­δρος της Παλαι­στι­νια­κής Επι­τρο­πής Ειρή­νης και Αλλη­λεγ­γύ­ης που ευχα­ρί­στη­σε «από καρ­διάς την ΕΕΔΥΕ και όλες τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης για την πάγια και διαρ­κή αλλη­λεγ­γύη, ιδιαί­τε­ρα σε αυτές τις δύσκο­λες μέρες και ώρες που περ­νά­ει ο λαός μας στην Παλαι­στί­νη» υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «οι δεκά­δες πρω­το­βου­λί­ες και δρά­σεις της ΕΕΔΥΕ αυτόν τον και­ρό μας δίνουν δύνα­μη και κου­ρά­γιο, μας κάνουν υπε­ρή­φα­νους για την φιλία μας και για τους δεσμούς των δύο λαών μας». Παράλ­λη­λα, πρό­σφε­ρε συμ­βο­λι­κά στο Μιχά­λη Σελέ­κο και τον Αντρέα Μαμω­νά, έναν από τους συνο­δοι­πό­ρους του Γ. Λαμπρά­κη στην πρώ­τη πορεία Ειρή­νης, όταν έσπα­σαν την αστυ­νο­μι­κή απα­γό­ρευ­ση, παλαι­στι­νια­κές μαντή­λες, ενώ ο Μ. Σελέ­κος του πρό­σφε­ρε λεύ­κω­μα με την ιστο­ρία της πόλης του Χαϊδαρίου.

Από την πλευ­ρά του, ο Γιώρ­γος Λαμπρά­κης, αντι­πρό­ε­δρος της ΕΕΔΥΕ, ως κεντρι­κός ομι­λη­τής της εκδή­λω­σης, σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων ότι «60 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, το διά­στη­μα που δια­νύ­ου­με σημα­δεύ­ε­ται από την εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Μια επί­θε­ση που απο­τε­λεί κρί­κο στην αλυ­σί­δα της κλι­μά­κω­σης της επι­θε­τι­κό­τη­τας του κρά­τους – δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ, που κρα­τά πάνω από 7 δεκαετίες».

Επί­σης ανέ­φε­ρε πως «τη χρο­νιά που έρχε­ται συμπλη­ρώ­νο­νται 60 + 1 χρό­νια από την πρώ­τη, απα­γο­ρευ­μέ­νη Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης, στις 21 Απρί­λη 1963. Η ΕΕΔΥΕ θέλο­ντας να τιμή­σει και να ανα­δεί­ξει αυτό το γεγο­νός προ­γραμ­μα­τί­ζει την διε­ξα­γω­γή Πανελ­λα­δι­κής Ημέ­ρας Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης στις 21 Απρί­λη 2024 και την καθιε­ρω­μέ­νη Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης» και κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους και τους συντα­ξιού­χους, τις νέες και τους νέους, όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό «να εμπι­στευ­τού­με την δύνα­μή μας. Να γυρί­σου­με την πλά­τη σε όλους όσοι με την πολι­τι­κή τους μετα­τρέ­πουν τη ζωή μας σε καθη­με­ρι­νή κόλα­ση. Να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να μας για να μπουν στο επί­κε­ντρο οι πραγ­μα­τι­κές μας ανά­γκες για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για δωρε­άν και καθο­λι­κή πρό­σβα­ση στη μόρ­φω­ση, στην υγεία, στον πολι­τι­σμό, στον αθλη­τι­σμό, να γίνει ο λαός νοι­κο­κύ­ρης στον τόπο του».

Άκελ Τακάζ:
“Οι δεκάδες πρωτοβουλίες και δράσεις
της ΕΕΔΥΕ αυτόν τον καιρό
μας δίνουν δύναμη και κουράγιο»

Στο χαι­ρε­τι­σμό του, ο Άκελ Τακάζ, πρό­ε­δρος της Παλαι­στι­νια­κής Επι­τρο­πής Ειρή­νης και Αλλη­λεγ­γύ­ης, ανέ­φε­ρε τα εξής:

«Αγα­πη­τοί συνα­γω­νι­στές και συναγωνίστριες,
αγα­πη­τές φίλες και φίλοι της ΕΕΔΥΕ

Είναι ιδιαί­τε­ρη χαρά σήμε­ρα που βρί­σκο­μαι ανά­με­σα σας, ανά­με­σα σε πρω­το­πό­ρους συνα­γω­νι­στές για έναν κόσμο της Ειρή­νης και της κοι­νω­νι­κής Δικαιο­σύ­νης, έναν κόσμο χωρίς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και εκμε­τάλ­λευ­ση, όπως τον ονει­ρεύ­ο­νται τόσο ο ελλη­νι­κός όσο και ο παλαι­στι­νια­κός λαός.

Επι­τρέψ­τε μου να συγ­χα­ρώ πρώ­τα απ’ όλα τους καλούς μας φίλους και συντρό­φους της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” Χαϊ­δα­ρί­ου με επι­κε­φα­λής τον παλιό και νέο Δήμαρ­χο Μιχά­λη Σελέ­κο για την μεγά­λη και τόσο σημα­ντι­κή εκλο­γι­κή νίκη τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη. Η νίκη η δική σας μας γέμι­σε χαρά, είναι και δική μας νίκη!

Η σημε­ρι­νή σας εκδή­λω­ση αγα­πη­τοί φίλοι έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία και συμ­βο­λι­σμό. Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης, ο αντι­πρό­ε­δρος της ΕΕΔΥΕ, ο για­τρός και βαλ­κα­νιο­νί­κης, ο βου­λευ­τής της ΕΔΑ, δολο­φο­νή­θη­κε για τα ίδια ιδα­νι­κά για τα οποία αγω­νι­ζό­μα­στε εσείς και εμείς, από το κρά­τος και παρα­κρά­τος της επο­χής πριν από 60 χρό­νια. Γνω­ρί­ζου­με ποιοι ήταν και είναι οι εχθροί της Ειρή­νης, το μίσος και το μένος με το οποίο κυνη­γού­σαν και στο­χεύ­ουν και σήμε­ρα τους λαούς και ιδιαί­τε­ρα τους πρω­το­πό­ρους αγω­νι­στές, όπως ήταν ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης. Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης εξάλ­λου δεν είναι μόνο ηγε­τι­κή φιγού­ρα του Ελλη­νι­κού αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος αλλά και των κινη­μά­των των άλλων χωρών μαζί με δεκά­δες άλλους μάρ­τυ­ρες που δολο­φο­νή­θη­καν σε αντί­στοι­χα κινή­μα­τα παγκοσμίως.

Σας συγ­χαί­ρου­με που κρα­τά­τε αναμ­μέ­νη αυτή την φλό­γα μέσα από τις εκδη­λώ­σεις και εκδό­σεις σας, μέσα από τις μαρα­θώ­νιες αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές πορεί­ες κάθε χρό­νο που οργα­νώ­νει η ΕΕΔΥΕ. Ως εργα­ζό­με­νος για­τρός την δεκα­ε­τία του ‘90 στην Αθή­να γνω­ρί­ζω και είχα την χαρά της συμ­με­το­χής σε αντί­στοι­χες εκδη­λώ­σεις και πορείες.

Αγα­πη­τοί φίλοι και φίλες

Ευχα­ρι­στού­με από καρ­διάς την ΕΕΔΥΕ και όλες τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης για την πάγια και διαρ­κή αλλη­λεγ­γύη, ιδιαί­τε­ρα σε αυτές τις δύσκο­λες μέρες και ώρες που περ­νά­ει ο λαός μας στην Παλαι­στί­νη. Οι δεκά­δες πρω­το­βου­λί­ες και δρά­σεις της ΕΕΔΥΕ αυτόν τον και­ρό μας δίνουν δύνα­μη και κου­ρά­γιο, μας κάνουν υπε­ρή­φα­νους για την φιλία μας και για τους δεσμούς των δύο λαών μας. Συγκι­νη­θή­κα­με με το τερά­στιο πανό που αναρ­τή­σα­τε μπρο­στά στην Βου­λή των Ελλή­νων προ­χθές που ήταν η Διε­θνής Ημέ­ρα Αλλη­λεγ­γύ­ης με τον Λαό της Παλαι­στί­νης. Αυτή η Διε­θνής Ημέ­ρα απο­φα­σί­στη­κε στις 29 Νοέμ­βρη του 1987 από τον ΟΗΕ, ακρι­βώς 40 χρό­νια μετά την από­φα­ση 181 το 1947, με την οποία απο­φα­σί­στη­κε η δημιουρ­γία δύο κρα­τών στα εδά­φη της Παλαι­στί­νης, από­φα­ση ωστό­σο που δεν υλο­ποι­ή­θη­κε για πάνω από 75 χρό­νια τώρα, αφή­νο­ντας τον παλαι­στι­νια­κό λαό με το ανεκ­πλή­ρω­το όνει­ρο αλλά και ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μα για την δική του Ελεύ­θε­ρη Πατρίδα.

Αγα­πη­τοί σύντροφοι

Η επί­σκε­ψη μας αυτή την εβδο­μά­δα στην Ελλά­δα μετά από πρό­σκλη­ση της ΕΕΔΥΕ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με αφορ­μή την γενο­κτο­νι­κή φλό­γα που εκτο­ξεύ­ε­ται από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής που υπο­στη­ρί­ζο­νται από τις παγκό­σμιες ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις, υπό την ηγε­σία του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού και του ΝΑΤΟ. Πρό­κει­ται για μια βάρ­βα­ρη και απάν­θρω­πη πολε­μι­κή μηχα­νή η οποία θυμα­το­ποιεί τα παι­διά, τις γυναί­κες και τους ηλι­κιω­μέ­νους, κατα­στρέ­φει με μανία κατοι­κί­ες και νοσο­κο­μεία, σχο­λεία και ναούς.

Στη Λωρί­δα της Γάζας, ο παλαι­στι­νια­κός λαός βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με έναν πόλε­μο εξό­ντω­σης για πάνω πενή­ντα ημέ­ρες, στον οποίο οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής χρη­σι­μο­ποί­η­σαν όλα τα πολε­μι­κά μέσα που διέ­θε­ταν, ακό­μη και διε­θνώς απα­γο­ρευ­μέ­να όπλα για να σκο­τώ­σουν και να κατα­στρέ­ψουν ότι βρουν μπρο­στά τους. Ως απο­τέ­λε­σμα αυτού του εγκλή­μα­τος την τεσ­σα­ρα­κο­στή όγδοη ημέ­ρα ήταν περισ­σό­τε­ρα από 14128 θύμα­τα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 5840 παι­διών και περισ­σό­τε­ρων από 3940 γυναι­κών, 33000 τραυ­μα­τιών, το 75% των οποί­ων είναι γυναί­κες και παι­διά, 6800 από τους αγνο­ού­με­νους κάτω από τα ερεί­πια είναι παι­διά και γυναί­κες , κατα­στρά­φη­καν 55 ασθε­νο­φό­ρα, σκο­τώ­θη­καν 62 δημο­σιο­γρά­φοι και 205 μέλη του ιατρι­κού προ­σω­πι­κού, ενώ 26 νοσο­κο­μεία στα­μά­τη­σαν να λει­τουρ­γούν και μερι­κά από αυτά κατα­στρά­φη­καν. Πάνω από 266 εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα κατα­στρά­φη­καν, 230.000 κατοι­κί­ες ισο­πε­δώ­θη­καν και 1,7 εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι εκτο­πί­στη­καν από τα σπί­τια και περιο­χές τους. Ο λαός μας στην Γάζα όλες αυτές τις μέρες έμει­νε χωρίς νερό ‚ρεύ­μα και τρό­φι­μα, ανα­ζη­τώ­ντας ασφά­λεια στα σχο­λεία και νοσο­κο­μεία τα οποία επί­σης γίνο­νται ξανά στό­χος βομ­βαρ­δι­σμών. Το Ισρα­ήλ, υπο­στη­ρι­ζό­με­νο από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, ιδιαί­τε­ρα τη Βρε­τα­νία, τη Γαλ­λία και τη Γερ­μα­νία, συνε­χί­ζει να υπο­στη­ρί­ζει αυτή τη γενο­κτο­νία, απορ­ρί­πτει την κατά­παυ­ση του πυρός και εμπο­δί­ζει οποιο­δή­πο­τε ψήφι­σμα του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας σχε­τι­κά με αυτό.

Όσο για τη Δυτι­κή Όχθη, η οποία βίω­σε πριν από το ξέσπα­σμα του πολέ­μου στη Γάζα μια συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση του στρα­τού, με τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής να πραγ­μα­το­ποιούν αιμα­τη­ρές επι­θέ­σεις στα στρα­τό­πε­δα προ­σφύ­γων της Δυτι­κής Όχθης στην Τζε­νίν, τη Ναμπλούς και την Τουλ­κα­ρέμ, καθη­με­ρι­νή ζωή είναι σήμε­ρα γεμά­τη από τέτοιες επι­θέ­σεις. Η πόλη της Ιερου­σα­λήμ και οι ισλα­μι­κοί και χρι­στια­νι­κοί ιεροί τόποι δέχο­νται επι­θέ­σεις και επι­δρο­μές από εξτρε­μι­στές εποί­κους σε καθη­με­ρι­νή βάση. Από την έβδο­μη Οκτω­βρί­ου μέχρι σήμε­ρα, έχουν σκο­τώ­σει περισ­σό­τε­ρους από 220 Παλαι­στί­νιους στη Δυτι­κή Όχθη και έχουν συλ­λά­βει περισ­σό­τε­ρους από 3.300 κατά τη διάρ­κεια της επί­θε­σης στη Γάζα και αυτό το πογκρόμ συνε­χί­ζε­ται. Μόνο χθες, πρώ­τη μέρα μετά την ολι­γο­ή­με­ρη δια­κο­πή πυρός, σκο­τώ­θη­καν δεκά­δες Παλαι­στί­νιοι και πάλι.

Το Ισρα­ήλ και ιδιαί­τε­ρα η σημε­ρι­νή του κυβέρ­νη­ση μιλά­ει για το δικαί­ω­μα στην “αυτο­ά­μυ­να” και δυστυ­χώς οι ΗΠΑ και οι κυβερ­νή­σεις της Ε.Ε. και μέσα σε αυτές και η Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, τους χτυ­πά­νε την πλά­τη δίνο­ντας τους το άλλο­θι και μια λευ­κή επι­τα­γή για μια γενο­κτο­νία, για μια σφα­γή ενός άμα­χου λαού που μάχε­ται για το δίκιο του. Κι όλα αυτά ενώ η Ελλη­νι­κή Βου­λή ενέ­κρι­νε το 2015 ομό­φω­νη από­φα­ση για ανα­γνώ­ρι­ση ανε­ξάρ­τη­του Παλαι­στι­νια­κού κράτους.

Ο πόλε­μος αυτός δεν ξεκί­νη­σε λοι­πόν στις 7 του Οκτώ­βρη. Ο πόλε­μος αυτός έχει βάθος στην ιστο­ρία και από την μία μεριά είναι οι δυνά­μεις κατο­χής ενός πάνο­πλου στρα­τού και κρά­τους δολο­φό­νου και από την άλλη το σύνο­λο του Παλαι­στι­νια­κού λαού, που έχει το δικαί­ω­μα να αντι­στέ­κε­ται στον κατα­κτη­τή του.

Αυτή είναι η κατάσταση στην Παλαιστίνη. 

Παρ’ όλα αυτά τα εγκλή­μα­τα, ο παλαι­στι­νια­κός λαός στέ­κε­ται όρθιος στη γη του, αρνού­με­νος τον εκτο­πι­σμό και αρνού­με­νος να παρα­δο­θεί, καθώς βλέ­πει εκα­τομ­μύ­ρια ελεύ­θε­ρους ανθρώ­πους στις πρω­τεύ­ου­σες και τις πόλεις του κόσμου να ξεση­κώ­νο­νται υπο­στη­ρί­ζο­ντας τον δίκαιο σκο­πό του, παίρ­νει δύνα­μη και ελπί­δα ώστε η υπό­θε­σή του να θριαμ­βεύ­σει, για να στα­μα­τή­σει η κατο­χή και με την πίστη ότι η νίκη είναι πάντα σύμ­μα­χος των λαών που αγωνίζονται.

Πιστεύ­ου­με ότι η λύση που θα περι­λαμ­βά­νει τα δικαιώ­μα­τα των Παλαι­στι­νί­ων για τον τερ­μα­τι­σμό της κατο­χής και τη δημιουρ­γία ενός παλαι­στι­νια­κού κρά­τους εντός των συνό­ρων τού Ιου­νί­ου 1967, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ και το δικαί­ω­μα των προ­σφύ­γων στην επι­στρο­φή σύμ­φω­να με την από­φα­ση 194 των ΟΗΕ. Είναι η μόνη βιώ­σι­μη λύση που θα γλι­τώ­σει την περιο­χή από τη μάστι­γα των πολέ­μων που έρχονται.

Προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθεί αυτή η λύση, πρέ­πει πρώ­τα να ενω­θούν όλες οι παλαι­στι­νια­κές δυνά­μεις, καθώς και η συνερ­γα­σία με τις αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές φιλει­ρη­νι­κές δυνά­μεις στο εσω­τε­ρι­κό του Ισρα­ήλ, οι οποί­ες υφί­στα­νται κατα­πί­ε­ση και διώ­ξεις, ιδιαί­τε­ρα με τους ισραη­λι­νούς κομ­μου­νι­στές που στέ­κο­νται στα­θε­ρά ενά­ντια στον πόλε­μο και ενά­ντια στην κατοχή. 

Πιστεύ­ου­με ότι ο στό­χος όλων μας αυτή την στιγ­μή είναι να στα­μα­τή­σει αυτή η σφα­γή αμέσως.

Σας ευχα­ρι­στού­με για άλλη μια φορά για την αλλη­λεγ­γύη σας.

Ζήτω η διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη των λαών!». 

Γ. Λαμπράκης:
«Η Ελλάς του Γρηγόρη Λαμπράκη
εμπερικλείει τους εργαζόμενους, τις γυναίκες,
τη νεολαία των λαϊκών στρωμάτων
και τον αγώνα τους για μόρφωση,
υγεία, δουλειά με δικαιώματα».

Ανα­λυ­τι­κά η ομι­λία του Γιώρ­γου Λαμπρά­κη, αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ από το βήμα της εκδήλωσης:

«Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,
Φίλες και φίλοι,

Σήμε­ρα από εδώ, από το ιστο­ρι­κό Χαϊ­δά­ρι, τιμά­με τη μνή­μη του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, για­τρού, βαλ­κα­νιο­νί­κη, αγω­νι­στή της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ, που φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 60 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του.

Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης δολο­φο­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 22 Μάη του 1963, από τους παρα­κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς του επί­ση­μου μετεμ­φυ­λια­κού κρά­τους και το Παλά­τι, για­τί αγω­νι­ζό­ταν ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό και τους πολέ­μους που προ­κα­λεί, για την ειρή­νη, τη φιλία και τη συνερ­γα­σία των λαών. Ο Λαμπρά­κης είχε μετα­βεί στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με την ιδιό­τη­τα του Αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ, με σκο­πό τη συγκρό­τη­ση Επι­τρο­πής Ειρή­νης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, συνε­χι­στής της οποί­ας είναι σήμε­ρα η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ).

Ως βου­λευ­τής της προ­δι­κτα­το­ρι­κής ΕΔΑ αγω­νί­στη­κε με συνέ­πεια ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ενά­ντια στις ξένες αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές βάσεις και στην πρόσ­δε­ση της χώρας μας στο άρμα του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της τότε ΕΟΚ. Ενά­ντια στο σύστη­μα που γεν­νά την εκμε­τάλ­λευ­ση και τη φτώ­χεια, τους πολέ­μους και την προσφυγιά.

Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης δεν ήταν μια τυχαία, ξεκομ­μέ­νη ιστο­ρι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα. Ήταν γέν­νη­μα – θρέμ­μα του λαϊ­κού κινή­μα­τος και της πάλης που ανα­πτύ­χθη­κε στην επο­χή του. Οι αγώ­νες και η θυσία του έχουν συν­δε­θεί αδιάρ­ρη­κτα με τους αγώ­νες του λαού μας ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, για την κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη και την ειρήνη.

Η εμβλη­μα­τι­κή φωτο­γρα­φία του στον Τύμ­βο του Μαρα­θώ­να, κρα­τώ­ντας το πανό που γρά­φει “Ελλάς”, αντα­να­κλά τον αγώ­να τόσο του ίδιου, όσο και συνο­λι­κά του κινή­μα­τος για το δίκιο και τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού. Η Ελλάς του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη δεν έχει καμιά απο­λύ­τως σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης, των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των κομ­μά­των τους. Η Ελλάς του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη εμπε­ρι­κλεί­ει τους εργα­ζό­με­νους, τις γυναί­κες, τη νεο­λαία των λαϊ­κών στρω­μά­των και τον αγώ­να τους για μόρ­φω­ση, υγεία, δου­λειά με δικαιώ­μα­τα. Υπο­γραμ­μί­ζει τον αγώ­να ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους. Εκφρά­ζει την πάλη του λαού για ένα κόσμο με πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη, φιλία, αλλη­λεγ­γύη, σχέ­σεις αμοι­βαί­ου οφέ­λους με τους άλλους λαούς.

Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,

Εξή­ντα χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, το διά­στη­μα που δια­νύ­ου­με σημα­δεύ­ε­ται από την εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Μια επί­θε­ση που απο­τε­λεί κρί­κο στην αλυ­σί­δα της κλι­μά­κω­σης της επι­θε­τι­κό­τη­τας του κρά­τους – δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ, που κρα­τά πάνω από 7 δεκαετίες.

Η κατο­χι­κή δύνα­μη με άρμα­τα μάχης και χιλιά­δες στρα­τιώ­τες, με αερο­πο­ρι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς και εκτό­ξευ­ση πυραύ­λων από πολε­μι­κά πλοία, έχει σκο­τώ­σει 16.000 παλαι­στί­νιους και μετα­ξύ αυτών 6.000 παι­διά και 4.000 γυναί­κες, θύμα­τα των ισραη­λι­νών πυρών, θαμ­μέ­νων κάτω από τα ερεί­πια των σπι­τιών, των σχο­λεί­ων, των προ­σφυ­γι­κών καταυ­λι­σμών, των νοσο­κο­μεί­ων. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες οικο­γέ­νειες προ­σπα­θούν να επι­βιώ­σουν χωρίς τρο­φή, νερό, ρεύ­μα, φάρ­μα­κα και καύσιμα.

Και από το σημε­ρι­νό βήμα απαι­τού­με να στα­μα­τή­σει το μακε­λειό στη Γάζα. Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τα εκα­τομ­μύ­ρια δια­δη­λω­τών σε όλο τον κόσμο που ξεπερ­νούν τις απα­γο­ρεύ­σεις και την κατα­στο­λή των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και στέ­κο­νται στο πλάι του Παλαι­στι­νια­κού λαού!

Είναι καθή­κον μας να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για να στα­μα­τή­σει το μακε­λειό στη Γάζα, να επι­στρέ­ψουν όλες οι ελλη­νι­κές φρε­γά­τες από την Αν. Μεσό­γειο, να μη χρη­σι­μο­ποιού­νται η Σού­δα, το αερο­δρό­μιο της Ελευ­σί­νας και οι άλλες βάσεις ως πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο των ΝΑΤΟι­κών στη Μέση Ανα­το­λή, να κλεί­σουν όλες οι ξένες βάσεις!

Να μην παρα­χω­ρη­θεί καμιά διευ­κό­λυν­ση στους φονιά­δες, να στα­μα­τή­σει κάθε οικο­νο­μι­κή — πολι­τι­κή — στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με το κρά­τος-δολο­φό­νο Ισρα­ήλ! Να ενι­σχυ­θεί η πάλη για το δικαί­ω­μα του Παλαι­στι­νια­κού λαού για Παλαι­στί­νη ελεύ­θε­ρη και ανε­ξάρ­τη­τη στα σύνο­ρα πριν την 4η Ιού­νη του 1967, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανατ. Ιερου­σα­λήμ. Με δικαί­ω­μα επι­στρο­φής όλων των Παλαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ και την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στι­νί­ων και άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές.

Βροντοφωνάζουμε:
“Λευτεριά στην Παλαιστίνη!”

Φίλες και φίλοι,

Οι εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή δεν είναι ξεκομ­μέ­νες από τις γενι­κό­τε­ρες διε­θνείς εξε­λί­ξεις. Τα τύμπα­να του πολέ­μου ηχούν δυνα­τά στην περιο­χή μας. Οξύ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί ανά­με­σα στους ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλο­κή δεκά­δων κρα­τών για τον έλεγ­χο των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, των αγο­ρών, των σφαι­ρών επιρ­ρο­ής. Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος που μαί­νε­ται στο Ουκρα­νι­κό έδα­φος ανά­με­σα στους ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη Ρωσία εδώ και σχε­δόν 2 χρό­νια, έχει περά­σει σε τρο­χιά επι­κίν­δυ­νης κλι­μά­κω­σης και προει­δο­ποιεί για γενί­κευ­σή του, με ολέ­θριες συνέ­πειες για τους λαούς. Παρα­μέ­νουν οι δεκά­δες θερ­μές εστί­ες στη Μέση Ανα­το­λή, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο, στη Βόρεια Αφρι­κή, στα Βαλκάνια.

Οι οικο­νο­μι­κοί, οι ενερ­γεια­κοί και οι πολε­μι­κοί σχε­δια­σμοί είναι βου­τηγ­μέ­νοι στην εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων και την ίδια στιγ­μή στρώ­νουν το δρό­μο για το πολε­μι­κό σφα­γείο. Ο ελλη­νι­κός λαός και οι υπό­λοι­ποι λαοί ήδη πλη­ρώ­νου­με βαριές συνέ­πειες με τις ανα­τι­μή­σεις σε βασι­κά είδη πρώ­της ανά­γκης, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια. Στην πρά­ξη απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ανε­ξάρ­τη­τα με το ποιο αστι­κό κόμ­μα είναι στην κυβέρ­νη­ση, εφαρ­μό­ζε­ται σκλη­ρή αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, πλευ­ρά της οποί­ας είναι και το παρα­πέ­ρα βάθε­μα της εμπλο­κής της Ελλά­δας στους επι­κίν­δυ­νους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχεδιασμούς.

Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις τους, τα βρί­σκουν όταν πρό­κει­ται για την υλο­ποί­η­ση των σχε­δια­σμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ. Συμ­φω­νούν με τις επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις των Συνό­δων Κορυ­φής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Στη­ρί­ζουν την Κοι­νή Πολι­τι­κή Ασφά­λειας και Άμυ­νας της ΕΕ. Τα δίνουν όλα για όλα για τη συνέ­χι­ση του δια­βό­η­του Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου ανά­με­σα στις ΗΠΑ και στην Ελλά­δα, που ξεκί­νη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνε­χί­ζει η ΝΔ. Ήταν αυτοί που από κοι­νού χει­ρο­κρό­τη­σαν στην ελλη­νι­κή Βου­λή τον Ζελένκ­σι και τους ναζι­στές του Τάγ­μα­τος Αζόφ, που μ’ ένα στό­μα και με μια φωνή συναι­νούν στην απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού και τμη­μά­των των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, όπως στην Ουκρα­νία, στον Περ­σι­κό, στη Σαου­δι­κή Αρα­βία κ.α. Είναι αυτοί που άλλο­τε ως κυβέρ­νη­ση κι άλλο­τε ως αντι­πο­λί­τευ­ση όλα τα τελευ­ταία χρό­νια ανα­προ­σάρ­μο­σαν και στοί­χι­σαν το δόγ­μα των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων με βάση τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς και όχι με κρι­τή­ριο την προ­στα­σία της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας και της κυριαρ­χί­ας της χώρας. Συμ­φω­νούν μετα­ξύ τους όταν πρό­κει­ται για τις υπέ­ρο­γκες δαπά­νες για λογα­ρια­σμό του ΝΑΤΟ, για τις οποί­ες η χώρα μας είναι μετα­ξύ των πρώ­των, ως προς το ποσο­στό του ΑΕΠ, ανά­με­σα στα κρά­τη-μέλη του και οι οποί­ες δεν έχουν καμιά απο­λύ­τως σχέ­ση με την ασφά­λεια και την άμυ­να της χώρας. Είναι αυτά τα κόμ­μα­τα που δια­τή­ρη­σαν και πολ­λα­πλα­σί­α­σαν τις αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές βάσεις και υπο­δο­μές, παρα­χώ­ρη­σαν τη δυνα­τό­τη­τα στους αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κούς μακε­λά­ρη­δες να χρη­σι­μο­ποιούν οπο­τε­δή­πο­τε χρειά­ζο­νται οποια­δή­πο­τε στρα­τιω­τι­κή και πολι­τι­κή υπο­δο­μή της Ελλά­δας, μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα μας σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και το λαό μας σε στό­χο αντιποίνων.

Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης κατα­ξιώ­θη­κε στη μνή­μη του λαού ως αγω­νι­στής για τα δικαιώ­μα­τα του λαού, ενά­ντια στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες και απο­τε­λεί απύθ­με­νο θρά­σος η προ­σπά­θεια καπη­λεί­ας των αγώ­νων και του ονό­μα­τος του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη από τις πολι­τι­κές δυνά­μεις που με τη στά­ση τους δια­χρο­νι­κά επι­χει­ρούν να ξεπλύ­νουν τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, παρου­σιά­ζο­ντάς τους, μάλι­στα, ως δήθεν προ­στά­τες της ειρή­νης, της ασφά­λειας, των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας μας. Είναι βαθιά γελα­σμέ­νοι, αν πιστεύ­ουν ότι θα κατα­φέ­ρουν να αλλοιώ­σουν και να απο­νευ­ρώ­σουν το περιε­χό­με­νο και την ουσία του αγώ­να του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη και χιλιά­δων άλλων αγω­νι­στών, που απο­τέ­λε­σαν γέν­νη­μα-θρέμ­μα του λαϊ­κού κινήματος.

Όσο και να προ­σπα­θούν να καπη­λευ­τούν το όνο­μα του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη διά­φο­ρες βρα­χύ­βιες κινή­σεις ειρή­νης που εμφα­νί­στη­καν μέσα στα προη­γού­με­να χρό­νια, αλλά και στις μέρες μας, στη συνεί­δη­ση του λαού μας ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης είναι ταυ­τι­σμέ­νος με την ΕΕΔΥΕ, που εδώ και 70 χρό­νια κρα­τά ψηλά τη σημαία της αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής – αντι­πο­λε­μι­κής πάλης.

Γι’ αυτό και σήμε­ρα η μεγα­λύ­τε­ρη τιμή στη μνή­μη του είναι η συνέ­χι­ση του αγώ­να για τα ιδα­νι­κά, για τα οποία θυσιά­στη­καν αυτός και τόσοι άλλοι αγω­νι­στές του λαϊ­κού κινήματος.

Αλλη­λεγ­γύη στον Παλαι­στι­νια­κό Λαό: Συνά­ντη­ση αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ με τον Ακελ Τακάζ

Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,

Τη χρο­νιά που έρχε­ται συμπλη­ρώ­νο­νται 60 + 1 χρό­νια από την πρώ­τη, απα­γο­ρευ­μέ­νη Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης, στις 21 Απρί­λη 1963. Η ΕΕΔΥΕ θέλο­ντας να τιμή­σει και να ανα­δεί­ξει αυτό το γεγο­νός προ­γραμ­μα­τί­ζει την διε­ξα­γω­γή Πανελ­λα­δι­κής Ημέ­ρας Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης στις 21 Απρί­λη 2024 και την καθιε­ρω­μέ­νη Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρήνης.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους και τους συντα­ξιού­χους, τις νέες και τους νέους, όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό να εμπι­στευ­τού­με την δύνα­μή μας. Να γυρί­σου­με την πλά­τη σε όλους όσοι με την πολι­τι­κή τους μετα­τρέ­πουν τη ζωή μας σε καθη­με­ρι­νή κόλα­ση. Να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να μας για να μπουν στο επί­κε­ντρο οι πραγ­μα­τι­κές μας ανά­γκες για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για δωρε­άν και καθο­λι­κή πρό­σβα­ση στη μόρ­φω­ση, στην υγεία, στον πολι­τι­σμό, στον αθλη­τι­σμό, να γίνει ο λαός νοι­κο­κύ­ρης στον τόπο του.

Μαζί με τους άλλους λαούς της περιο­χής μπο­ρού­με να κατα­φέ­ρου­με πολ­λά! Δεν έχου­με να μοι­ρά­σου­με τίπο­τα μετα­ξύ μας! Είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει η πάλη για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις. Να στα­μα­τή­σει αμέ­σως η συμ­με­το­χή και η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία ή αλλού με οποιαν­δή­πο­τε τρό­πο και οποιο­δή­πο­τε πρό­σχη­μα. Κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα να μη στα­λεί στην Ουκρα­νία, σε χώρες που συνο­ρεύ­ουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές. Κανέ­νας στρα­τευ­μέ­νος, αξιω­μα­τι­κός, υπα­ξιω­μα­τι­κός εκτός συνό­ρων. Να στα­μα­τή­σει η απο­στο­λή εφο­δί­ων και μέσων από την Ελλά­δα. Ν’ ανοί­ξει ο δρό­μος για πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη, φιλία, ευη­με­ρία, αμοι­βαία και επω­φε­λή συνερ­γα­σία των λαών! Αυτή θα είναι η μεγα­λύ­τε­ρη τιμή στη μνή­μη του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη και των αμέ­τρη­των άλλων αγω­νι­στών του λαού μας!».

Μετά την ομι­λία του Γιώρ­γου Λαμπρά­κη, ακο­λού­θη­σε καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα από το Μου­σι­κό Σύνο­λο «Ρωμιο­σύ­νη» ενώ ποι­ή­μα­τα των Γιάν­νη Ρίτσου, Νικη­φό­ρου Βρετ­τά­κου και Μαχ­μούντ Ντα­ρουίς απήγ­γει­λε η ηθο­ποιός Ελέ­νη Γερα­σι­μί­δου.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο