Περιήγηση: Γυμνάσια

Παιδεία
Δευτερες σκέψεις για το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων — Την Πέμπτη η οριστική απόφαση

Δεδο­μέ­νων των επι­δη­μιο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας ξεκί­νη­σε λίγες ημέ­ρες προ του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου ανοίγ­μα­τος Γυμνα­σί­ων και Λυκεί­ων, τίθε­ται το ενδεχόμενο…

Παιδεία
Ν. Κεραμέως: Δεν έχει προγραμματιστεί συζήτηση με την επιτροπή των ειδικών για το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων

Όπως ενη­μέ­ρω­σε σήμε­ρα η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, δεν έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί, μέχρι στιγ­μής, κάποια συζή­τη­ση με την επι­τρο­πή των λοι­μω­ξιο­λό­γων σχε­τι­κά με…

Παιδεία
«Χωρίς ντροπή το υπ. Παιδείας συνεχίζει τα ψέματα του για το lockdown στην τηλεκπαίδευση»

«Καμία συναί­σθη­ση της κατά­στα­σης, καμία ανά­λη­ψη ευθυ­νών για το σημε­ρι­νό φιά­σκο της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας με το “κρα­σά­ρι­σμα”…