Περιήγηση: Δήμος Ικαρίας

Επικαιρότητα
Ικαρία: Θα συνεχιστεί η αγωνιστική αποτελεσματική πορεία ή θα εκλεγεί δήμαρχος υπερασπιστής της αντιλαϊκής πολιτικής — Ψήφο στο Νίκο Λαρδά

Κάλε­σμα προς τους αγω­νι­στές και προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους του νησιού απευ­θύ­νει με ανοι­χτή επι­στο­λή του ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή…

Επικαιρότητα
Δήμος Ικαρίας: Για την «νυχτερινή άσκηση πατριωτών» στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγίου Κηρύκου

Χθες το βρά­δυ κάποιοι που υπο­γρα­φούν ως «πατριώ­τες» μπή­καν σαν τους κλέ­φτες στο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα διέρ­ρη­ξαν αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας, χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τα…

Εκδηλώσεις
O Δήμος Ικαρίας φιλοξενεί το «Άρμα Θέσπιδος» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του δήμου Πατρών για τρεις παραστάσεις

O Δήμος Ικα­ρί­ας συνε­χί­ζο­ντας την συνερ­γα­σία που ξεκί­νη­σε τον Ιανουά­ριο του 2017 με τον Πολι­τι­στι­κό Οργα­νι­σμό του δήμου Πατρών, φιλοξενεί…