Περιήγηση: Δημήτρης Γεωργοπάλης

Σκίτσα
Καλή Σαρακοστή…

Μέρες Σαρα­κο­στής και …αγω­νί­ας για το κλεί­σι­μο της β’ αξιο­λό­γη­σης, η ευχή κυριο­λε­κτι­κή και μετα­φο­ρι­κή Του Δημή­τρη Γεωρ­γο­πά­λη (Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση)

Σκίτσα
Εχουμε πόλεμο…

Παλαιό­τε­ρο σκί­τσο του Δημή­τρη Γεωρ­γο­πά­λη, αλλά επί­και­ρο μέχρι τη νίκη, την εξά­λει­ψη του φασι­σμού από προ­σώ­που Γης. Για­τί ο φασισμός…