Περιήγηση: Δημήτρης Μυράτ

Θέατρο
Δημήτρης Μυράτ, σπουδαίος ηθοποιός με πολύπλευρη πανεπιστημιακή παιδεία.

Δημή­τρης Μυράτ, σπου­δαί­ος ηθο­ποιός με πολύ­πλευ­ρη πανε­πι­στη­μια­κή παι­δεία. Πέθα­νε στις 10 Ιανουα­ρί­ου του 1991. Άφη­σε ανε­ξί­τη­λο καλ­λι­τε­χνι­κό απο­τύ­πω­μα και ένα πλούσιο…