Περιήγηση: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Εκδηλώσεις
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά: Έκθεση έργων Θεάτρου Σκιών Χαρίδημου

Τα εγκαί­νια της έκθε­σης έργων Θεά­τρου Σκιών Χαρί­δη­μου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σήμε­ρα Τρί­τη, 21 Νοεμ­βρί­ου στον χώρο της Δημο­τι­κής Πινα­κο­θή­κης Πει­ραιά (Φίλω­νος 29,…