Περιήγηση: Δημοψήφισμα ΕΣΣΔ 1991

Ιστορία
30 χρόνια από το δημοψήφισμα στην ΕΣΣΔ: «Δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ τους προδότες του σοβιετικού λαού»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Τριά­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν στις 17 Μάρ­τη από το δημο­ψή­φι­σμα του 1991 στο οποίο η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του…