Περιήγηση: διάβασμα

Απόψεις
Περί διαβάσματος

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Λένε πως οι απο­τυ­χη­μέ­νοι σκη­νο­θέ­τες γίνο­νται σκη­νο­θέ­τες. Οι απο­τυ­χη­μέ­νοι αθλη­τές γίνο­νται προ­πο­νη­τές, για να πετύχουν…