Περιήγηση: Διαιτητές

Αθλητικά
Έχει θέση το βίντεο στο ποδόσφαιρο; — Κάνει δικαιότερο το άθλημα ή μήπως το αλλοιώνει;

Η χρή­ση του βίντεο ως διαι­τη­τι­κού βοη­θή­μα­τος προ­κα­λεί αντι­πα­ρα­θέ­σεις στη Γερ­μα­νία. Δικαιό­τε­ρο ποδό­σφαι­ρο, υπό­σχο­νται οι υπο­στη­ρι­κτές, αλλοί­ω­ση του αθλή­μα­τος, διαπιστώνουν…