Περιήγηση: ΔΟΑΤΑΠ

Παιδεία
ΔΟΑΤΑΠ, το μεγαλείο σου!

ΔΟΑΤΑΠ, το μεγα­λείο σου! Υπέ­βα­λε αίτη­ση ανα­γνώ­ρι­σης μετα­πτυ­χια­κού τίτλου στον ΔΟΑΤΑΠ τον Ιού­λιο του 2019! Χρειά­ζε­ται τον τίτλο επει­γό­ντως, προκειμένου…