Περιήγηση: Εκδόσεις Γαβριηλίδη

Ματιές στην Επικαιρότητα
Οι εκδόσεις Γαβριηλίδη, η πολτοποίηση και ο καπιταλισμός

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Λου­κέ­το έβα­λαν οι εκδό­σεις Γαβρι­η­λί­δη και οι πιστώ­τριες τρά­πε­ζες πολ­το­ποί­η­σαν την υπάρ­χου­σα ποσό­τη­τα βιβλί­ων που υπήρ­χαν στις αποθήκες.…