Περιήγηση: Εκλογές Ινδία

Διεθνή
Ινδία: Μεγάλη νίκη του κομμουνιστικού συνασπισμού LDF στις τοπικές εκλογές της Κεράλα

Σπου­δαία εκλο­γι­κή επι­τυ­χία κατέ­γρα­ψε το — στη­ρι­ζό­με­νο από τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα — Αρι­στε­ρό Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο (LDF) στις τοπι­κές εκλο­γές που…