Περιήγηση: Ελγίνεια

Πολιτισμός
Bloomberg: Τα Ελγίνεια Μάρμαρα της Ελλάδος δεν είναι της Βρετανίας για να τα κρατά

Μεγά­λο ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζει σημε­ρι­νό άρθρο γνώ­μης του πρα­κτο­ρεί­ου Bloomberg το οποίο τιτλο­φο­ρεί­ται «Τα Ελγί­νεια Μάρ­μα­ρα της Ελλά­δος δεν είναι της…

Επικαιρότητα
Γλυπτά του Παρθενώνα: Δεν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού

Τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να «ανή­κουν εδώ στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο» και δεν πρέ­πει να επι­στρα­φούν στην Ελλά­δα, δήλω­σε σήμε­ρα η Βρετανίδα…

Επικαιρότητα
Υπουργείο Πολιτισμού: Διαψεύδει τις φήμες περί συμφωνίας Αθήνας-Λονδίνου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Δεν ισχύ­ει το δημο­σί­ευ­μα του Bloomberg ότι το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο και το Μου­σείο Ακρό­πο­λης βρί­σκο­νται κοντά σε συμ­φω­νία που θα…

Πολιτισμός
Βρετανία: Ο Έλγιν δεν έκλεψε τα Γλυπτά, τα βρήκε στα χαλάσματα πέριξ του μνημείου!!!

Δεν ξεκί­νη­σαν καθό­λου καλά οι συνο­μι­λί­ες για την επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να μετα­ξύ Ελλά­δας και Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου στη συνεδρίασης…

Πολιτισμός
«Η Ελλάδα προτίθεται να δανείσει θησαυρούς στο Βρετανικό Μουσείο ως αντάλλαγμα για τα κλεμμένα Ελγίνεια»

Με τον τίτλο «Η Ελλά­δα προ­τί­θε­ται να δανεί­σει θησαυ­ρούς στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο ως αντάλ­λαγ­μα για τα ‘κλεμ­μέ­να’ Ελγί­νεια Μάρ­μα­ρα», η…

Πολιτισμός
Τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ζητά η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Την πλή­ρη και μόνι­μη επι­στρο­φή των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να στην Ακρό­πο­λη ζητά­ει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με ερώ­τη­ση του…