Περιήγηση: Ελληνικό ΑΕ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: επένδυση Ελληνικού πάνω στις αντεργατικές ανατροπές & μακριά από τις λαϊκές ανάγκες

«Εμβλη­μα­τι­κή» επέν­δυ­ση πάνω στις αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές και μακριά από τις λαϊ­κές ανά­γκες Ανα­κοί­νω­ση της ΤΟ Νότιου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Ελληνικό: ασύλληπτα κέρδη πριν καν ξεκινήσει το έργο — νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις

Ενώ το πλιά­τσι­κο υπέρ του μεγά­λου κεφα­λαί­ου καλά κρα­τεί, καται­γι­στι­κές είναι οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στο χώρο του Ελληνικού…

Κοινωνία
«Ανάπτυξη» πάνω στα συντρίμμια των εργατικών-λαϊκών αναγκών — «Χαράς Ευαγγέλια»!

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //   Επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, κυβέρ­νη­ση, «αυτο­διοι­κη­τι­κοί» και λοι­ποί «πρό­θυ­μοι» πανη­γυ­ρί­ζουν για την «ιστο­ρι­κή 1η συνε­δρί­α­ση» (sic!!) του ΔΣ του «Φορέα…

Στήλη Αναγνωστών
Κάνουν έξωση στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού για να παραδώσουν το χώρο στον επενδυτή

Στις 31/5/2018 η Ελλη­νι­κό Α.Ε με επι­στο­λή της ζητά την εκκέ­νω­ση του χώρου που στε­γά­ζε­ται το Μητρο­πο­λι­τι­κό Κοι­νω­νι­κό Ιατρείο Ελληνικού…