Περιήγηση: Επερώτηση

Επικαιρότητα
Συζήτηση στη Bουλή της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία: λαϊκές ανάγκες και Υγεία — Εμπόρευμα δεν συμβιβάζονται!

Σε χτε­σι­νό μας ρεπορ­τάζ με τίτλο “Η παν­δη­μία έκα­νε «φύλ­λο – φτε­ρό» αυτό το σύστη­μα Υγεί­ας που υπάρ­χει σε όλες…

Επικαιρότητα
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: Να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Εσω­τε­ρι­κών, Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας με θέμα «Μέτρα της κυβέρ­νη­σης για την αντι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των στην…

Επικαιρότητα
Επερώτηση για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ

Επί­και­ρη Επε­ρώ­τη­ση προς την υπουρ­γό Εργα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Έφη Αχτσιό­γλου, με θέμα τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, κατέθεσε…