Περιήγηση: Καταστροφή σοβιετικών μνημείων

Διεθνή
Κίεβο: Ο δήμαρχος γκρέμισε σοβιετικό μνημείο για τη ρωσοουκρανική φιλία — Ακολουθούν άλλα 60 μνημεία!!!

Ο δήμαρ­χος του Κιέ­βου, ο Βιτά­λι Κλί­τσκο, έδω­σε εντο­λή να κατα­στρα­φεί σοβιε­τι­κό μνη­μείο αφιε­ρω­μέ­νο στη φιλία της Ρωσί­ας και της…