Περιήγηση: Κινηματογράφοι

Επικαιρότητα
Την άρση επιπλέον περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Επα­νεκ­κί­νη­ση και άλλων δρα­στη­ριο­τή­των ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης για…

Κοινωνία
Ανοίγουν Μουσεία, θερινά σινεμά, συναυλίες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί — Δείτε τις ημερομηνίες

Ανοί­γουν την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα τα σχο­λεία, τα φρο­ντι­στή­ρια και τα δικα­στή­ρια, όπως ανα­κοί­νω­σε στο πλαί­σιο της τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης ο υφυπουργός…

Διεθνή
Ανοίγουν στη Σαουδική Αραβία οι κινηματογράφοι — Εκσυγχρονισμός του αυταρχισμού

Η Σαου­δι­κή Αρα­βία θα επι­τρέ­ψει τη λει­τουρ­γία κινη­μα­το­γρα­φι­κών αιθου­σών από την αρχή του 2018, αίρο­ντας την απα­γό­ρευ­ση αυτών των χώρων ψυχα­γω­γί­ας η…