Περιήγηση: ΚΝΕ

Κοινωνία
ΚΝΕ: Το 49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή μετατρέπεται σε μαχητική συγκέντρωση αλληλεγγύης και διεκδίκησης

«Μετά τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες και τις συνέ­πειές τους στη ζωή και τις περιου­σί­ες δεκά­δων χιλιά­δων συναν­θρώ­πων μας, το 49ο Φεστιβάλ…

Πολιτική
ΚΝΕ: Άμεσα μέτρα στήριξης των φοιτητών στην εκρηκτική κατάσταση της εύρεσης φοιτητικής στέγης!

«Η ανα­ζή­τη­ση φοι­τη­τι­κής στέ­γης για χιλιά­δες φοι­τη­τές και τις οικο­γέ­νειές τους εξε­λίσ­σε­ται σε εφιάλ­τη: Σπί­τια παντού, στέ­γη που­θε­νά, νοί­κια στο…

Κοινωνία
Γιάννενα: Το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να επιβάλει δίδακτρα στα μεταπτυχιακά – Σε συναγερμό καλούν ΚΚΕ και ΚΝΕ

«Να σημά­νει συνα­γερ­μός! Ούτε σκέ­ψη για δίδα­κτρα στα μετα­πτυ­χια­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων!», τονί­ζουν οι ΚΟ Ιωαν­νί­νων του ΚΚΕ και η ΤΟ ΑΕΙ Ιωαννίνων…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Θ. Κωτσαντής: Επικίνδυνη η τοποθέτηση ΝΑΤΟικού οπλισμού δίπλα σε κατοικημένες περιοχές

Τους «σοβα­ρούς κιν­δύ­νους από την τοπο­θέ­τη­ση στρα­τιω­τι­κού οπλι­σμού σε υπο­δο­μές δίπλα σε κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, όπως είναι το λιμά­νι της Αλεξανδρούπολης,…