Περιήγηση: Κοινωνιολογία

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Οι απαντήσεις στα θέματα Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής και Χημείας

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­στη­καν σήμε­ρα, Παρα­σκευή, με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται σε Κοι­νω­νιο­λο­γία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2021: Τα θέματα στο μάθημα της Κοινωνιολογίας

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα με Κοι­νω­νιο­λο­γία για τους μαθη­τές της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Εξέταση αύριο σε Κοινωνιολογία, Χημεία, Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται αύριο, Παρα­σκευή, με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται σε Κοι­νω­νιο­λο­γία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Κοινωνιολογία και Βιολογία

Πανελ­λή­νιες 2020:  Τρί­τη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, με μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών,…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2020: Σε Κοινωνιολογία και Βιολογία εξετάζονται οι υποψήφιοι — Τι ώρα θα ξέρουμε τα θέματα

Τρί­τη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, με μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών, που εξετάζονται…

Παιδεία
Πανελλαδικές εξετάσεις: Τρεις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις: Τρεις αλλα­γές στο σύστη­μα εισα­γω­γής στην Ανώ­τα­τη εκπαί­δευ­ση, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, με στό­χο, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, να διορθώσει…