Περιήγηση: Κώστας Φιλιούσης

Κινηματογράφος
«Ουτοπία 1961»

Mε πρω­το­βου­λία του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου τους τελευ­ταί­ους τέσ­σε­ρις μήνες έγι­νε μια τολ­μη­ρή προ­σπά­θεια ώστε να επι­τευ­χθεί η παρα­γω­γή μιας…