Περιήγηση: Λουίς Αλμάγκρο

Διεθνή
Με στρατιωτική επέμβαση απειλεί τη Βενεζουέλα ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών

Ακό­μη και με στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση μπο­ρεί να κλι­μα­κω­θεί η η ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα, όπως επι­βε­βαί­ω­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του…