Περιήγηση: Λύκεια

Κοινωνία
Συνεχίζεται η αναστάτωση στα Λύκεια: Παραμένουν και σήμερα τα προβλήματα στην Τράπεζα Θεμάτων

Σε παι­χνί­δι για γερά νεύ­ρα, εξε­λίσ­σε­ται και η σημε­ρι­νή ημέ­ρα των ενδο­σχο­λι­κών εξε­τά­σε­ων στα Λύκεια της χώρας, καθώς και σήμε­ρα η πλατφόρμα…

Παιδεία
Δευτερες σκέψεις για το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων — Την Πέμπτη η οριστική απόφαση

Δεδο­μέ­νων των επι­δη­μιο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας ξεκί­νη­σε λίγες ημέ­ρες προ του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου ανοίγ­μα­τος Γυμνα­σί­ων και Λυκεί­ων, τίθε­ται το ενδεχόμενο…

Παιδεία
Ν. Κεραμέως: Δεν έχει προγραμματιστεί συζήτηση με την επιτροπή των ειδικών για το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων

Όπως ενη­μέ­ρω­σε σήμε­ρα η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, δεν έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί, μέχρι στιγ­μής, κάποια συζή­τη­ση με την επι­τρο­πή των λοι­μω­ξιο­λό­γων σχε­τι­κά με…