Περιήγηση: Μεταφορές

Επικαιρότητα
ΤΟ Μεταφορών Αττικής ΚΚΕ: Ανακοίνωση-κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια της χώρας

Σε ανα­κοί­νω­σή της προς τους εργα­ζό­με­νους στα αερο­δρό­μια της χώρας για την κατά­στα­ση στον κλά­δο, η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Μετα­φο­ρών Αττι­κής του…

Κοινωνία
Υποχρεωτικά τα self test σε λιανεμπόριο, εστίαση, κομμωτήρια, μεταφορές και κλάδους του δημοσίου

Την επέ­κτα­ση των self-tests στο λια­νε­μπό­ριο (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων σού­περ μάρ­κετ και κατα­στη­μά­των πώλη­σης τρο­φί­μων και ποτών), εστί­α­ση, μετα­φο­ρές, υπη­ρε­σί­ες καθα­ρι­σμού, κουρεία,…