Περιήγηση: Νίκος Εγγονόπουλος

Πολιτισμός
Πουλχερία, η σεμνή παρθένα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Στις 19 Ιανουα­ρί­ου 399 γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλ­χε­ρία η οποία στη συνέ­χεια αγιο­ποι­ή­θη­κε και γιορ­τά­ζε­ται στις…

Πρόσωπα
Νίκος Εγγονόπουλος: «Μέσα μου πρώτα είμαι ζωγράφος. Η ποίηση είναι για τις πιο δύσκολες ώρες»

Νίκος Εγγο­νό­που­λος, ο κυριό­τε­ρος εκπρό­σω­πος του υπερ­ρε­α­λι­στι­κού πνεύ­μα­τος στη νεο­ελ­λη­νι­κή τέχνη και από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκφρα­στές του στο χώρο της…

Εικαστικές Τέχνες
Νίκος Εγγονόπουλος

Ο Νίκος Εγγο­νό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 21 Οκτω­βρί­ου 1907 και πέθα­νε στις 31 Οκτω­βρί­ου 1985 από ανα­κο­πή καρ­δί­ας. Καθη­γη­τής του Ε.Μ. Πολυ­τε­χνεί­ου, ζωγρά­φος, σκηνογράφος…